Consultus Publishing Services


CPS| IsiNdebele Soqobo Form 4 Learners Book
CPS| IsiNdebele Soqobo Form 4 Learners Book

CPS| IsiNdebele Soqobo Form 4 Learners Book

Price

$11.78
Shipping Shipping information not available
Rating:
   0 Reviews
Author:
Publisher: Consultus Publishing Services
ISBN:    9780797473331
Summary:CPS| IsiNdebele Soqobo Form 4 Learners Book

$11.78CPS| IsiNdebele Soqobo Form 4 Learners Book

  • Lubhalwe lulandela izeluleko ezichazwe kuhlelo lwezemfundo olutsha 
  • Lubhalwe lulandela iziqondiso ezihlelwe yisilabhasi
  • Lubhalwe luqhuba izifundo ngendlela ecacileyo ezakwenza abafundi abavela kubanga lesikhombisa kumfundo yangaphansi benelise ukuzwisisa izifundo ngokuphangisa
  • lubhalwe lwahlela izifundo kuqalisa ngomsebenzi olula usiya ujula ngokuqhuba kwezahluko

Lulezifundo eziyisithupha 

  • esokuqala esigoqela isifundo sokuxoxa lapho abafundi abakhangelelwe ukuthi baqinise ukusebenza ndawonye ngokunikana imibono yavo mayelana lesahluko
  • esesibili esigoqela isifundo sokubala imihlobo yendatshana etshiyeneyo ehambisana lemifanekiso edwetshwe ngobuciko obukhulu
  • esesithathu esigoqela ukusetshenziswa kolimi
  • esesine esigoqela ukusetshenziswa kohlelo
  • esesihlanu esigoqela ukubhalwa kwendatshana ezitshiyeneyo
  • esesithupha esigoqela ukuxoxa lokubhala ngemikhuba lokubhala ngemikhuba lamasiko amaNdebele...

    

Cannot be returned once delivered

You need to login to make a review

Related ProductsRecently Viewed Books