Consultus Publishing Services


CPS Ziva ChiShona Gwaro Rekutanga (Set of 2)
CPS Ziva ChiShona Gwaro Rekutanga (Set of 2)CPS Ziva ChiShona Gwaro Rekutanga (Set of 2)

CPS Ziva ChiShona Gwaro Rekutanga (Set of 2)

Price

$8.63
Shipping Shipping information not available
Rating:
   0 Reviews
Author:
Publisher: CPS
ISBN:    9780797472921
Summary:CPS Ziva ChiShona Gwaro Rekutanga (Set of 2)

$8.63 CPS Ziva ChiShona Gwaro Rekutanga

 • Rakanyorwa richitevedzera zvinodiwa nebumbiro idzva redzidzo ( new curriculum)
 • rine mabhuku maviri anoti 1a ne 1b anodzidzisa mudzidzi kuziva nekuverenga chishona nhanho ne nhanho, risingapi mudzidzi mazwi asati ave kugona kuverenga
 • rinoparura nzvovera nenzvanyira dzinodzidzwa nevadzidzi mugwaro rekutanga padiki nepadiki.
 • bhuku rekutanga 1a rinoparura nzvanyira dzemavara maviri nekugadzirira vadzidzi kuverenga
 • bhuku rechipiri 1b rinoparura nzvanyira dzemavara matatu anotarisirwa kuti vadzidzi vegwaro iri vazive
 • rinodzidzisa vadzidzi 
 • rinodzidzisa vadzidzi padiki nepadiki, nhanho ne nhanho, kuverenga mitsara risingadzipe vadzidzi nemabapatyuro echishona
 • Haripe vadzidzi izwi kana chirevo chaasingagoni kuverenga. Chiverengwa chinosangana nevadzidzi panguva yega yega vadzidzi vanenge votokwanisa kuchiverenga nekuti vanenge vapihwa gadziriro yakakwana yekuzviverenga
 • Rine zvitsauko zvinotanga nemifananidzo inopa vadzidzi mikana yekudzidza utesve hwekutaura nokuterera
 • rine zvikamu zvemufananidzo zvinobatsira vadzidzi kuti vakwanise kuwana ruzivo rwese rwunotarisirwa nebumbiro redzidzo, sezvo vadzidzi vasati vakwanisa kuverenga mazwi akawanda
 • Rinodzidzisa vadzidzi kuziva mutauro wedu wechishona nenzira iri nyore inoita kuti vadzidzi vafarire mutauro uyu
 • rinovaka hunhu hwevadzidzi nekuvadzidzisa tsika dzekugarisana nevamwe, uye nzira dzekuzviriritira nadzo.
 • Rakanyorwa ne chishona chemandorokwati
 • rinobata zvese zvakaparurwa mudura rezvidzidzo
 • rinofambirana zvakanyanya nebhuku romudzidzisi rinova rinova iro rinonyatsotsanangura mashandisirwo aro
 • rine misoro yezvitsauko zvekutanga mubhuku romudzidzisi sezvo vadzidzi vasati vave kugona kuverenga
 • Rinofambidzana nemabhuku ekuverenga e CPS rava Chishona uye ne CPS bumbiro remavara

Cannot be returned once delivered

You need to login to make a review

Related ProductsRecently Viewed Books