Consultus Publishing Services


CPS ZIVA ChiShona Gwaro Rechitatu
CPS ZIVA ChiShona Gwaro Rechitatu

CPS ZIVA ChiShona Gwaro Rechitatu

Price

$8.02
Shipping Shipping information not available
Rating:
   0 Reviews
Author:
Publisher: CPS
ISBN:    9780797472952
Summary:CPS ZIVA ChiShona Gwaro Rechitatu

$8.02CPS| Ziva ChiShona Grade 3 LB

  • Rakanyorwa richitevedzera zvinodiwa ne bumbiro idzva redzidzo (new curriculum)
  • Rinopa zvese zvinofanira kudzidzwa muchitsidzo che chishona  zvinosanganisIra ruzivo rwekuzviriritira, rwekuchengetedza hupfumi hwemusiiranwa hwenyika, nekodzero dzevana.
  • Rine uyavayava nenhapitapi dzenyaya zvichakododzvora vadzidzi nekuvapa utesve muunyanzvi hwekuteerera, kutaura, kuverenga nekunyora sezvinotaurwa mubumbiro rezvidzidzo
  • Rinopakurira vadzidzi tsika nemagariro eVashona , nekuvadzidzisa kuchengetedza unhu hwavo
  • Rinopa vadzidzi udzamu hwemutauro wavo usasanganisira tsumo , madimikira , zvirahwe nezvimwe zvinova jakachira mugwaro rino
  • Rinopa zviitiko zvekumaruwa nekumaguta zvinobatsira vadzidzi kuziva nezvenzvimbo dzavasingagari
  • Rine zvekuita zvevadzidzi zvakasiyana siyana zvinodyidzana nezvimwe zvidzidzo zvavanoita muchikoro
  • Rinopa bvunzo dzedzokororo pakotoro yega yega ,zvinobatsira vadzidzi kudzokorora basa ravo
  • Rinopazve dzokororo yezvakadzidzwa mushure memasvondo mana oga oga 
  • Rinofambirana  zvakanyanya neBhuku romudzidzisi

 

Cannot be returned once delivered

You need to login to make a review

Related ProductsRecently Viewed Books